Over de BCT

Aanmelden Maatschappelijke Opvang

U kunt zich op werkdagen tussen 9:00-12:00 uur aanmelden voor maatschappelijke opvang. 

De BCT voert in opdracht van de gemeente Haarlem de indicatie voor de Maatschappelijke opvang uit. De BCT hanteert de uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2018. 

De taak voor maatschappelijke opvang wordt door centrumgemeenten in Nederland uitgevoerd. Voor centrumgemeente Haarlem betekent dit dat zij de verantwoordelijkheid heeft om voor Zuid-en Midden Kennemerland en Haarlemmermeer (9 gemeenten) maatschappelijke opvang uit te voeren.

De BCT stelt de verminderde zelfredzaamheid vast door middel van de Zelfredzaamheidsmatrix. In het onderzoek loopt de BCT de leefgebieden van de ZRM door met de client en weegt de uitkomst. De client komt in aanmerking voor maatschappelijke opvang als hij op meerdere leefgebieden onvoldoende scoort.

De gemeente Haarlem conformeert zich aan het convenant "Landelijke toegang maatschappelijke toegang"van de VNG. 

Door middel van onderzoek wordt een afweging gemaakt in welke regio de grootste kans van slagen is op duurzaam herstel. De uitgangspunten van de landelijke toegankelijkheid is beschreven in een convenant.

Tijdens het onderzoek van de Brede Centrale beoordelen we aan de hand van een aantal factoren zoals vastgelegd in de handreiking Landelijke Toegankelijkheid in welke gemeente de kans van slagen van een traject naar verwachting het grootst is. Met andere woorden welke gemeente kan een bijdrage leveren aan het maatschappelijk herstel, zelfredzaamheid en participatie van de client.

Weegfactoren:

* Waar staat client het jaar voorafgaand aan de dakloosheid in de BRP ingeschreven.

* Wens van de client.

* Aanwezigheid sociaal netwerk.

* Werk/onderwijs/dagbesteding.

* Bestaande hulpverlening.

* Criminaliteit.

* Maatregelen. 

De client stelt samen met de trajectbegeleider van de maatschappelijke opvang een traject op. Het traject is gericht op uitstroom naar de plek die gezien de mogelijkheden het beste past. Voorwaarde voor de opvang is dat de client meewerkt aan zijn traject. Het langdurig niet meewerken aan een traject kan een reden zijn voor beeindiging van de opvang. Hiervoor moet het Protocol Eenzijdihe Zorgbeeindigng Maatschappelijke opvang uit het handboek maatschappelijke opvang worden doorlopen.

Indien een client slechts af en toe in de opvang verblijft, krijgt de client een trajectbegeleider van Vangnet en Advies van de GGD toegewezen.